Projekt unijny

 

PROJEKT - Wdrożenie do oferty APOLLOOPTYK Monika Kurpiel innowacyjnej usługi diagnostyki schorzeń układu wzrokowego przy wykorzystaniu Mobilnego Centrum Diagnostycznego oraz doposażenie stacjonarnego gabinetu

 

 

Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Działania 1.5 „Rozwój produktów i usług w MŚP” Poddziałanie 1.5.1 „Rozwój produktów i usług w MŚP – konkurs horyzontalny” Schemat 1.5 A „Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP z wyłączeniem mikroprzedsiębiorstw działających do 2 lat”.

W dniu 12 grudnia 2017 r. została zawarta umowa o dofinansowanie projektu pomiędzy Województwem Dolnośląskim – Dolnośląską Instytucją Pośredniczącą a APOLLOOPTYK Monika Kurpiel.

Całkowita wartość projektu: 983 066,43 PLN, w tym dofinansowanie w wysokości 303 605,40 PLN.

Przedmiot projektu stanowić będzie: wdrożenie nowej innowacyjnej usługi mobilnych badań profilaktycznych w zakresie problemów i schorzeń narządu wzroku, zaimplementowanie nowej innowacyjnej technologii szlifowania soczewek oraz doposażenie infrastruktury w nowe sprzęty, w tym także narzędzia ICT. W ramach niniejszego przedsięwzięcia Beneficjent planuje zakup Mobilnego Centrum Diagnostycznego, sprzętu optycznego/optometrystycznego do gabinetu stacjonarnego (środki trwałe) oraz narzędzi informatycznych (w tym środki trwałe i WNiP).

W wyniku realizacji projektu planowane są do osiągnięcia m.in. następujące rezultaty:

- wprowadzenie innowacji, w tym innowacji produktowej oraz innowacji procesowej;  

- wzrost przychodów ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych produktów/procesów;

- wzrost zatrudnienia w przedsiębiorstwie.

Copyright © 2014 viuviu.pl